cookiebeleid

Privacy reglement en cookies

 

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking maakt onze website www.pantheon-automatisering.nl gebruik van cookies. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Dankzij de cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bekeken, en kunnen we onze website verbeteren.

Cookies worden op uw computer of mobiel apparaat opgeslagen en zijn op elk gewenst moment te verwijderen. Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat u uw voorkeuren opnieuw zal moeten instellen of dat je steeds opnieuw moet inloggen. Cookies zijn geheel veilig, en slaan geen persoonsgegevens op.

Bij het eerste bezoek van www.pantheon-automatisering.nl kunt u via de cookie layer aangeven of u cookies accepteert of dat je de instellingen voor cookies wilt wijzigen.

Gebruik van persoonsgegevens

Pantheon automatisering acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) stelt. Pantheon automatisering is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Gegevens kunnen worden verzameld tijdens het bezoeken van onze website en of tijdens het verlenen van onze diensten. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor zij zijn of worden verzameld.
De doeleinden voor het verzamelen en verwerken zijn de volgende:
a. Gebruik van ons contactformulier op deze website.
b. Gebruik in het kader van de te verlenen producten en/of diensten.
c. Gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder de bewaking van de eigen kwaliteit van de producten en diensten.

Verwerking van de gegevens

Algemene persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
1. Gebruiker heeft toestemming verleend door het invullen van zijn/haar gegevens.
2. De verwerking is noodzakelijk voor verlening van de dienstverlening.
3. De verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;

De verwerking van gegevens geschiedt door de medewerkers van Pantheon automatisering.

Informatiebeveiliging

Pantheon automatisering heeft meerdere maatregelen genomen om zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens te garanderen. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt, dan brengen wij u onverwijld hiervan op de hoogte.

Medewerkers beloven geheimhouding omtrent uw persoonsgegevens en hebben daarnaast een verplichting in de arbeidsovereenkomst om datalekken zo spoedig mogelijk te melden. Alleen medewerkers, voor wie de inzage in de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie hebben toegang tot de gegevensbestanden. Deze bestanden zijn voorzien van een adequaat wachtwoord. Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig is.

Rechten voor de gebruiker

U heeft als gebruiker recht op inzage van uw persoonsgegevens. Een gebruiker kan daarnaast verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens. Ter dekking van de administratieve kosten kan een kleine bijdrage afhankelijk van de tijd en inspanning worden gevraagd.

Pantheon automatisering doet haar uiterste best om dit reglement naar behoren uit te oefenen. Indien u toch vindt dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij het Pantheon automatisering.

U kunt daarnaast een beroep doen op het College Bescherming Persoonsgegevens indien zich een geschil over het uitoefenen van de rechten voordoet.

Pantheon Automatisering bv