Privacy reglement en cookiebeleid

Deze privacyverklaring is voor Pantheon Automatisering BV, gevestigd te Heerenveen.

Gebruik van persoonsgegevens
Pantheon automatisering acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Het doel van verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen worden verzameld tijdens het bezoeken van onze website en of tijdens het verlenen van onze diensten. Daarbij zullen uw persoonsgegevens door Pantheon automatisering op een behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor zij zijn of worden verzameld.

De doeleinden voor het verzamelen en verwerken zijn de volgende:
a. Gebruik van ons contactformulier op deze website.
b. Gebruik in het kader van de te verlenen producten en/of diensten.
c. Gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder de bewaking van de eigen kwaliteit van de producten en diensten.

Verwerking van de gegevens
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

1. de verwerking is noodzakelijk voor verlening van de dienstverlening;
2. de verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
3. gebruiker heeft toestemming verleend door het invullen van zijn/haar gegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Pantheon automatisering heeft meerdere maatregelen genomen om zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.

Medewerkers beloven geheimhouding omtrent uw persoonsgegevens en hebben daarnaast een verplichting in de arbeidsovereenkomst om datalekken zo spoedig mogelijk te melden. Alleen medewerkers, voor wie de inzage in de persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie hebben toegang tot de gegevensbestanden. Deze bestanden zijn voorzien van een adequaat wachtwoord. Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig is.

Ook met derden en eventuele verdere verwerkers (subverwerkers) sluit Pantheon overeenkomsten, waarin specifieke privacybedingen zijn opgenomen.

Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een beveiligingsincident (datalek) ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt, dan brengen wij u onverwijld hiervan op de hoogte. Tevens zullen we passende maatregelen nemen om verder verlies of schade aan persoonsgegevens te voorkomen.

Uw rechten
U heeft onder de AVG de volgende rechten:

- recht op inzage van uw persoonsgegevens;
- recht op correctie van uw persoonsgegevens;
- recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
- recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;
- recht op dataportabiliteit van de door u verstrekte persoonsgegevens.

U kunt deze rechten inroepen door een mail te zenden AVG@pantheon-automatisering.nl

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking maakt onze website www.pantheon-automatisering.nl gebruik van cookies. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Dankzij de cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bekeken, en kunnen we onze website verbeteren.

Cookies worden op uw computer of mobiel apparaat opgeslagen en zijn op elk gewenst moment te verwijderen. Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat u uw voorkeuren opnieuw zal moeten instellen of dat je steeds opnieuw moet inloggen. Cookies zijn geheel veilig, en slaan geen persoonsgegevens op.
Bij het eerste bezoek van www.pantheon-automatisering.nl kunt u via de cookie layer aangeven of u Cookies accepteert.
Voor een goede werking van deze dienstverlening worden de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt:
* datum en tijdstip van de paginaoproep
* URL van de oproep
* gebruikte browser (useragent)
* slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep)
* grootte van de ontvangen en verzonden gegevens
* de runtime.

Pantheon Automatisering maakt gebruik van onderstaande add-ons op onze website die ook gebruik maken van cookies: 

* Google Analytics (Doel informatie over bezoekersgedrag verzamelen/monitoren)
* Sharethis (Met de cookies van ShareThis kan informatie van de website gedeeld worden via diverse social media Facebook, Twitter of via e-mail
* LeadExpress voor het inzichtelijk maken wie onze bezoekers zijn.

 

De hiervoor genoemde gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. In dat geval gaat het niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Privacy Protection Officer
Pantheon automatisering heeft een Privacy Protection Officer. De contactgegevens van deze Privacy Protection Officer zijn:

Daan Boot (telefoonnummer 0513 657 357)

Mocht u na overleg of afhandeling van uw vraag of klacht door de Privacy Protection Officer toch niet tevreden zijn over de wijze van verwerking van uw persoonsgegegevens, dan kunt u zich wenden tot

De Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
0900 - 2001 201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijziging privacyverklaring
Pantheon automatisering behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring te wijzigen. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

Pantheon Automatisering BV